U detalje

BiomesVodeni biome

Uvod - šta je to

U ekologiji se biome naziva biološka zajednica, tj. Fauna i flora i njihove međusobne interakcije i fizičko okruženje: tlo, voda i zrak.

Biotsko područje i glavne karakteristike bioma

Biotsko područje je geografsko područje koje zauzima biom, tj. Regije s istom vrstom klime i vegetacije. Međutim, biom može imati jednu ili više prevladavajuće vegetacije.

Iako mogu imati različite životinje i biljke, poznato je da postoji mnogo sličnosti između krajolika različitih kontinenata, to je zbog utjecaja makroklime (vrsta tla, stanje supstrata i drugi fizički faktori).

Prema nekim riječima, pet najznačajnijih vrsta bioma su: vodena, pustinja, šuma, podrast i tundra (vegetacija iz organskog materijala koja se pojavljuje u kratkom razdoblju odmrzavanja polarnih klimatskih područja).

Međutim, neki idu malo dalje u ovoj klasifikaciji. Prema njima, samo u Brazilu postoji šest različitih vrsta bioma i to: Amazonska prašuma, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Atlantic Forest i obalne zone.

Postoji i klasifikacija vodenih bioma koji se dijele na slatkovodne i morske biome, tj. One koji pripadaju morskoj vodi.

Ekološka znatiželja:

- Zemaljski biom sadrži biosferu.